Added to cart

+420 777 324 428

EN
CZK

Soutěž o známku Red Dingo

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tento dokument upravuje pravidla spotřebitelské soutěže nazvané „SOUTĚŽ O ZNÁMKU RED DINGO “ (dále jen „Pravidla“).

 

1. Organizátor soutěže

 

1.1. Soutěž „SOUTĚŽ O ZNÁMKU RED DINGO“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím Facebook.com (dále jen „Facebook“), na stránkách:

 

https://www.facebook.com/canipet.cz

 

1.2. Organizátorem soutěže je společnost

 

Canipet s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, IČ: 17982812 DIČ: CZ17982812 (dále jen „organizátor“).

 

2. Termín a lokalizace

 

2.1. Soutěž probíhá od 04.10.2023 do 08.10.2023 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).

 

2.2. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 

3. Podmínky účasti v soutěži

 

3.1. Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let, soutěžící mladší než 18 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com) tj. starší 13 let, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet a splní stanovená Pravidla soutěže, (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

3.2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.3. Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze jednou, tj, vložit maximálně jeden komentář s odpovědí pod facebookovým příspěvkem publikovaným dne 04.10.2023 na stránce https://www.facebook.com/canipet.cz. Dodržení podmínky jedné registrace pro jednoho soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook.

 

3.4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

3.5. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

 

4. Princip soutěže

 

4.1. Principem soutěže je splnit úkoly napsané v soutěžním příspěvku publikovaným dne 04.10.2023 na stránce https://www.facebook.com/canipet.cz.


 - Do komentářů vložit komentář odpovídající na otázku: Jakou známku z našeho sortimentu byste si vybrali?

 - Do komentářů vložit fotku psa.

 

Dne 8.10.2023 23:59:59 bude soutěž u konce. Výherce bude jeden a bude určen losováním.

 

4.2. Soutěžní komentář/příspěvek nesmí:

 

a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České a Slovenské republiky; 

 

b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

 

c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

 

d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

 

e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

 

f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

 

g) obsahovat skrytou reklamu;

 

h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

 

4.3. Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli. Pořadatel, resp. organizátor soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech nezařadit do soutěže, nebo jej ze soutěže a soutěžní stránky soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

4.4. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní příspěvek, mající za následek nemožnost použití Soutěžního příspěvku pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

 

4.5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména tomto článku 4.) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

4.6. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za technické obtíže správce sítě.

 

5. Odměny a výhry v soutěži

 

5.1. Určujícím kritériem výběru výherce je los ze "správných" odpovědí.

 

5.2. Výhra se skládá z 1 ks identifikační známky Red Dingo, podle vlastního výběru velikosti a vzoru, s gravírováním.

Známka bude vyrytá a připravena k odeslání ve čtvrtek 12.10.2023.

5.4. V případě, že se soutěžící stává výhercem soutěže, bude do 5 dnů od skončení soutěže kontaktován prostřednictvím zprávy o výhře na jeho Facebook profil.

 

6. Oznámení výherců a způsob předání výher

 

6.1. Výherci cen budou kontaktováni pořadatelem dle odst. 5.4 těchto Pravidel.

 

6.2. Výherce je povinen odpovědět pořadateli soutěže na zprávu o výhře, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaslání soukromé zprávy pořadatele o výhře na Facebook profil výherce a prokázat svou totožnost a věk pro převzetí výhry. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

 

6.3. Výhra bude výherci zaslána na uvedenou adresu. V případě, že výherce je mladší 18 let, uplatní se ustanovení čl. 6 těchto pravidel přiměřeně na zákonného zástupce výherce a platí, že výhru je možné předat pouze zákonnému zástupci. Pokud zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek uvedenou v tomto článku 6 těchto pravidel, nárok na výhru propadá ve prospěch pořadatele.

 

6.4. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu

 

6.5. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než určenou pořadatelem, resp. organizátorem soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.

 

6.6. V případě, že výhru nebude možno doručit výherci z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele, resp. organizátora, anebo se zaslaná výhra vrátí na adresu pořadatele, popř. organizátora, či ji adresát nepřevezme, propadá ve prospěch pořadatele, resp. organizátora soutěže.

 

6.7. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.

 

6.8. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 

7. Odpovědnost organizátora, resp. pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

 

7.1. Organizátor, resp. pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Organizátor, resp. pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění organizátora, resp. pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo organizátora, resp. pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít organizátor, resp. pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je organizátor, resp. pořadatel oprávněn   soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy organizátorovi, resp. pořadateli soutěže.

 

7.2. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

7.3. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to výlučně pro následující účely.

 

a) Účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora) a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, v případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v odst. 6.2 Pravidel, a v případě výherce rovněž v rozsahu a způsobem uvedeném v odst. 6.4 Pravidel. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher.

 

b) Pro účely zasílání obchodních sdělení organizátora, resp. pořadatele soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu soutěžícím.

 

7.4. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je organizátor a zpracovatelem je pořadatel.

 

7.5. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci.

 

7.6. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Dle příslušné právní úpravy, zejména dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), má soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká.

 

7.7. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a příjmení, město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb organizátora, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

7.8. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

 

7.9. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese provozovny. Na této adrese může soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, ke kterému může soutěžící podat podnět. 8. Autorská práva

 

8.1. Soutěžící odpovídá za to, že svým příspěvkem (komentářem) a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

 

8.2. Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli organizátorovi bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel a organizátor není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem či organizátorem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele a organizátora s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

9.1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

 

9.2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

 

9.3. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese provozovny pořadatele – Canipet s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, IČ: 17982812 DIČ: CZ17982812.

 

9.4. Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. Nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu:

 

https://www.facebook.com/canipet.cz

 

V Praze dne 04.10.2023